Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:886

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 a och 4 a §§ lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2) Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas.

2)

Senaste lydelse 1998:868.

3) Beslut enligt 1 och 2 §§ får överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

3)

Senaste lydelse 2008:1348.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:886

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Henrik Matz
(Justitiedepartementet)