Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:903

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 9 § lagen (1933:269) om ägofred ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2) Det som sägs i denna lag om stängselskyldighet gäller inte beträffande områden med detaljplan.

2)

Senaste lydelse 1987:149.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:903

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)