Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:929

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 12 § jordförvärvslagen (1979:230)2) ordet "fastighetsdomstol" ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol".

1)

Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2)

Lagen omtryckt 2005:423.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:929

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)