Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:996 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364. föreskrivs i fråga om expropriationslagen (1972:719)Senaste lydelse av5 kap. 2 § 1979:8965 kap. 19 § 1979:8966 kap. 11 § 2000:238. dels att i 3 kap. 3 §, 5 kap. 1, 2, 6, 7, 12, 19, 22 och 27 §§, 6 kap. 11 § samt 7 kap. 1, 4, 5 och 6 §§ ordet "fastighetsdomstol" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol" i motsvarande form, dels att i 5 kap. 22 § och 7 kap. 5 § ordet "hovrättens" ska bytas ut mot "Mark- och miljööverdomstolens", dels att 5 kap. 13 § ska ha följande lydelse.5 kap.13 §13 §En undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska genomföras, om det inte måste antas att sådan undersökning saknar betydelse.Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMHenrik Matz(Justitiedepartementet)