Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:996

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719);
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om expropriationslagen (1972:719)2)

1)

Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2)

Senaste lydelse av

5 kap. 2 § 1979:896

5 kap. 19 § 1979:896

6 kap. 11 § 2000:238.

dels att i 3 kap. 3 §, 5 kap. 1, 2, 6, 7, 12, 19, 22 och 27 §§, 6 kap. 11 § samt 7 kap. 1, 4, 5 och 6 §§ ordet "fastighetsdomstol" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol" i motsvarande form,

dels att i 5 kap. 22 § och 7 kap. 5 § ordet "hovrättens" ska bytas ut mot "Mark- och miljööverdomstolens",

dels att 5 kap. 13 § ska ha följande lydelse.

En undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska genomföras, om det inte måste antas att sådan undersökning saknar betydelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:996

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Henrik Matz
(Justitiedepartementet)