Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1211

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2)

Lagen omtryckt 1992:1212.

Överförs mark från en samfällighet eller upplåts eller ändras servitut i samfälld mark, utgår ersättning endast till delägare som har framställt yrkande om det under förrättningen. Ersättning till en delägare ska dock fastställas utan yrkande när den kan antas överstiga tre procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde året innan förrättningen påbörjades. Ersättning ska alltid fastställas utan yrkande när samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening eller när i annat fall ersättning enligt 5 kap. 17 § andra stycket ska utbetalas till någon som företräder delägarna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1211

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)