Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1351

Utkom från trycket den 3 december 2010
Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9.

9 §

2) Koncessionshavaren och den som har påkallat transport är skyldiga att på anfordran tillhandahålla den myndighet som har att pröva frågor enligt 8 § de tekniska och ekonomiska uppgifter som behövs för prövningen. En sådan anfordran får förenas med vite.

2)

Senaste lydelse 1982:486.

Den som är uppgiftsskyldig enligt första stycket får inte betungas onödigt och är inte skyldig att röja företagshemligheter av teknisk natur.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1351

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)