Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1983

Utkom från trycket den 30 december 2010
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);
utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 41 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

Senast dagen efter det att justeringen av protokollet med beslut om lov eller förhandsbesked har tillkännagetts på kommunens anslagstavla ska en underrättelse om tillkännagivandet, ett protokollsutdrag med beslutet och en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra skickas i brev till

  1. sökanden och annan part, om det inte är uppenbart obehövligt, och

  2. dem som anges i 25 § och har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda.

Underrättelsen får ske genom delgivning. Delgivning med sökanden får inte ske enligt 3438 och 4751 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska också kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. Av meddelandet ska beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt framgå. Beslut som har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar ska anses ha kommit till okända sakägares kännedom vid tidpunkten för kungörelsen.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)