Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1987

Utkom från trycket den 30 december 2010
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);
utfärdad den 16 december 2010.

Regeringen föreskriver att 26 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ska ha följande lydelse.

1) Om en avslutad förrättning har överklagats, ska lantmäterimyndigheten, sedan eventuella registreringsfrågor har handlagts, genast sända förrättningsakten till mark- och miljödomstolen.

1)

Senaste lydelse 2009:1205.

Sedan uppgifter om fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutmärkning har förts in i fastighetsregistret, ska lantmäterimyndigheten skyndsamt underrätta den nämnd som avses i 18 a § om åtgärden.

När ett förordnande om inbetalning enligt 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen (1970:988) har vunnit laga kraft, ska lantmäterimyndigheten sända en kopia av förordnandet till Lantmäteriet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1987

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)