Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1988

Utkom från trycket den 30 december 2010
Förordning om ändring i expropriationskungörelsen (1972:727);
utfärdad den 16 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om expropriationskungörelsen (1972:727)

dels att 7 § ska upphöra att gälla,

dels att 8 § ska ha följande lydelse.

1) När stämning utfärdas i ett expropriationsmål, ska domstolen skriftligen underrätta inskrivningsmyndigheten om målet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

1)

Senaste lydelse 2000:315.

Första stycket gäller inte om målet avser endast upphävande av en särskild rätt som inte är inskriven.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1988

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)