Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:2048

Utkom från trycket den 18 januari 2011
Lag om ändring i jordabalken;
utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 kap. 6 och 7 §§ jordabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2)

Balken omtryckt 1971:1209.

6 §

  3) En lagfartsansökan ska avslås, om

  3)

  Senaste lydelse 2006:142.

 1. fångeshandlingen inte har kommit in eller, om den har lämnats elektroniskt, det inte har skett på det sätt som anges i 19 kap. 11 a § eller enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen,

 2. fångeshandlingen inte är upprättad på det sätt som föreskrivs i lag,

 3. förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehåller villkor, som enligt 4 kap. 4 eller 28 § medför att förvärvet är ogiltigt,

 4. förvärvet avser en del av en fastighet och tiden för att ansöka om fastighetsbildning enligt 4 kap. 7–9, 28 eller 29 § eller enligt någon annan bestämmelse i lag har gått ut eller ansökan om fastighetsbildning har avslagits eller ett sådant förvärv annars enligt lag är ogiltigt,

 5. överlåtelsen står i strid med en mot överlåtaren gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över egendomen och, när överlåtelsen skedde, lagfart inte var beviljad för överlåtaren eller, om så var fallet, ärende om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av inskränkningen var upptaget på inskrivningsdag,

 6. fastigheten tidigare överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap. 1 eller 4 § äger företräde framför sökandens förvärv,

 7. fastigheten sålts exekutivt till annan än sökanden och försäljningen enligt 14 kap. utsökningsbalken äger företräde framför dennes förvärv,

 8. för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets tillstånd och i lag föreskriven tid för sökande av sådant tillstånd har gått ut eller ansökan om tillstånd har avslagits,

 9. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller inte kan göras gällande.

7 §

  4) Förekommer inte omständigheter som avses i 6 §, ska lagfartsansökan förklaras vilande, om

  4)

  Senaste lydelse 2010:238.

 1. vid köp, byte eller gåva överlåtarens underskrift på fångeshandlingen inte är styrkt av två vittnen och överlåtelsen inte skett genom statlig myndighet,

 2. fångesmannen inte har lagfart och fall som avses i 9 § inte föreligger,

 3. rättegång pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten eller om bättre rätt till denna,

 4. lagfart söks på grund av testamente, dom eller förrättning som ännu inte vunnit laga kraft,

 5. vid förvärv genom legat detta inte utgivits,

 6. vid förvärv på exekutiv försäljning köpebrev inte utfärdats eller vid expropriation eller liknande tvångsförvärv inlösen inte fullbordats,

 7. vid överlåtelse överlåtaren är gift och förvärvet enligt äktenskapsbalkens bestämmelser är beroende av den andre makens samtycke,

 8. vid överlåtelse överlåtaren är sambo och förvärvet enligt bestämmelserna i sambolagen (2003:376) är beroende av den andra sambons samtycke, dock endast om ärende om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av anmälan enligt 5 § andra stycket den lagen var upptaget på inskrivningsdag när överlåtelsen skedde,

 9. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabalkens bestämmelser är beroende av dödsbodelägares samtycke,

 10. förvärvet har skett genom en sådan gåva mellan makar som inte har registrerats enligt 16 kap. äktenskapsbalken,

 11. förvärvet avser del av fastighet och är beroende av fastighetsbildning,

 12. förvärvet i annat fall enligt lag är beroende av domstols eller annan myndighets tillstånd, eller

 13. förvärvet är beroende av villkor och, i fråga om gåva, villkoret avser viss tid som inte överstiger två år från den dag då gåvohandlingen upprättades.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:2048

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)