Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:336

Utkom från trycket den 12 april 2011
Lag om ändring i lagen (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);
utfärdad den 31 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 41 § plan- och bygglagen (2010:900) i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:1983) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23, rskr. 2010/11:199.

    Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska, tillsammans med en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges

  1. sökanden och annan part, om det inte är uppenbart obehövligt, och

  2. dem som anges i 25 § och har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda.

Delgivning med sökanden får inte ske enligt någon av bestämmelserna i 3438 eller 4751 §§ delgivningslagen (2010:1932).

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)