Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:372

Utkom från trycket den 19 april 2011
Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;
utfärdad den 7 april 2011.

Regeringen föreskriver att 21, 22 och 27 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.

1) Redovisningen av uppgifter om fastigheter och samfälligheter ska göras enligt följande.

1)

Senaste lydelse 2009:207.

Fastigheter och samfälligheter

Uppgift redovisas beträffande (anges med x)

 

fastighet

samfällighet

 

 

 

Åtgärder

 
 
 

uppgift huruvida åtgärden är fastighetsrättslig eller teknisk

 

x

 

x

 

Anm. Med fastighetsrättslig åtgärd menas åtgärd som har eller har haft betydelse för enhets bestånd eller omfattning. Med teknisk åtgärd avses utredning, mätningsteknisk undersökning eller liknande utredning som berör enhet.

 

uppgift om åtgärdens art, datum för registrering, fastställelse eller motsvarande, aktbeteckning samt, om det är lämpligt, förekommande beteckning enligt beskrivning i akten

 

x

 

x

 

Anm. I fråga om redovisning under rubriken Åtgärder gäller följande

1. Vid avstyckning, expropriation, legalisering av arealfång eller inlösen, ska åtgärden inte redovisas på ursprungsfastigheten eller samfälligheten.

2. Avregistrering av enhet ska inte redovisas.

3. Vid avregistrering av samfällighet ska åtgärden inte redovisas på fastighet som äger del i samfälligheten.

4. Om det vid avstyckning beslutas om nybildning av rättighet eller samfällighet, ska åtgärden inte redovisas på stamfastigheten.

5. En åtgärd som innebär fördelning av en andel i en samfällighet ska inte redovisas på stamfastigheten eller på klyvningsfastigheten, om den inte berör fastigheten på annat sätt.

6. Vid avstyckning eller klyvning ska en åtgärd som innebär fördelning av rättighet inte redovisas på den fastighet till vars förmån rättigheten gäller, om den inte berör fastigheten på annat sätt.

7. Ett förordnande enligt 5 kap. 33 a § eller 7 kap. 13 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska inte redovisas på den fastighet till vars förmån rättigheten gäller.

8. En åtgärd, som enbart har verkan på rättighet eller på lantmäterimyndighetens intyg vid avstyckning eller klyvning, ska inte redovisas om åtgärden påverkar redovisningen under rubriken Rättigheter.

9. Om en enhet för en gemensamhetsanläggning avregistreras, ska detta inte redovisas på den belastade fastigheten enbart därför att avregistreringen påverkar redovisningen under rubriken Rättigheter.

10. En åtgärd som på grund av bestämmelserna i 2 kap. 5 § eller 11 kap. 5 § fastighetsbildningslagen påverkar rättighetsredovisningen ska inte redovisas på berörda fastigheter, om den inte berör fastigheten på annat sätt.

11. Om ett kraftledningsservitut upphävs, ska åtgärden inte redovisas på den härskande fastigheten.

12. Om en ledningsrätt avser starkströmsledning, ska åtgärd som avser ledningsrätten inte redovisas på den fastighet till vilken ledningsrätten hör.

13. Om en expropriationsåtgärd eller beslut om inlösen enligt plan- och bygglagen (2010:900) avser ett kraftledningsservitut, ska åtgärden inte redovisas på den härskande fastigheten.

14. Om en fastighet till följd av underrättelse enligt inskrivningsförordningen (2000:309) får ändrad redovisning under rubriken Rättigheter, ska detta inte redovisas på fastigheten.

  Rättigheter ska redovisas beträffande fastigheter och samfälligheter, om de avser

 1. servitut som har tillkommit enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, lagen (1933:269) om ägofred, lagen (1939:608) om enskilda vägar, fastighetsbildningslagen (1970:988), expropriationslagen (1972:719), anläggningslagen (1973:1149), plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre bestämmelser,

 2. servitut som har inskrivits enligt 23 kap. jordabalken eller motsvarande äldre bestämmelser,

 3. nyttjanderätt som har tillkommit enligt lagen innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, plan- och bygglagen, expropriationslagen, lagen (1995:1649) om byggande av järnväg eller motsvarande äldre bestämmelser, eller

 4. ledingsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144).

Beträffande fastighet, som deltar i gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser eller i en gemensam anläggning enligt 2 eller 4 kap. lagen om enskilda vägar eller motsvarande äldre bestämmelser, ska servitut inte redovisas som gäller till förmån för eller belastar fastigheten därför att de deltar i anläggningen.

Ett servitut som ska utövas enbart på eller av samfällighet som har tagits upp i allmänna delen får redovisas på samfälligheten i stället för på de fastigheter som har del i denna. Vad som nu har sagts tillämpas också vid redovisning av ledningsrätt.

  2) Under planer m.m. ska redovisas

  2)

  Senaste lydelse 2006:1182.

 1. regionplan eller översiktsplan,

 2. detaljplan, områdesbestämmelser eller motsvarande äldre planer,

 3. bestämmelse om marks användning som har meddelats enligt miljöbalken, väglagen (1971:948), lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., lagen (1995:1649) om byggande av järnväg eller motsvarande äldre författning,

 4. utredning om tillämpning av 6 kap. 35 §§ plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre utredning,

 5. beslut om ersättning för gator och andra allmänna platser enligt plan- och bygglagen eller utredning om anläggningsavgift enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster eller beslut eller utredning av motsvarande art enligt äldre bestämmelser,

 6. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter enligt 40 § första stycket 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelse,

 7. bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, och

 8. fast fornlämning.

Uppgifter får även redovisas om jaktvårdsområden och fiskevårdsområden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:372

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)