Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:373 Utkom från trycket den 19 april 2011Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd;utfärdad den 7 april 2011.Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd ska ha följande lydelse.12 §12 §Om det i ett ärende om upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a–18 c §§ jordabalken eller om tillstånd till förbättrings- eller ändringsåtgärd enligt 12 kap. 18 d–18 f §§ samma balk uppkommer fråga om en åtgärd är förenlig med reglerna om varsamhet i 2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), ska hyresnämnden sända en underrättelse till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggväsendet.Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)