Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:413

Utkom från trycket den 28 april 2011
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);
utfärdad den 14 april 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkt 16 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2010/11:CU26, rskr. 2010/11:215.

16. För sådana mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 men som vid denna tidpunkt inte har inletts hos en allmän förvaltningsdomstol respektive hos regeringen ska, trots vad som anges i punkten 2, bestämmelserna om instansordningen i den nya lagen tillämpas.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)