Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:627 Utkom från trycket den 10 juni 2011Förordning om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter;utfärdad den 26 maj 2011.Regeringen föreskriver att 2, 3, 10 och 12 §§ förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter ska ha följande lydelse.2 §2 §När tillståndet tas i anspråk till en vattenverksamhet för vilken bygdeavgift ska betalas enligt 6 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, ska tillståndshavaren anmäla tidpunkten för ianspråktagandet till länsstyrelsen.När arbeten eller andra åtgärder som inverkar på vattenförhållandena påbörjas för en vattenverksamhet för vilken allmän fiskeavgift ska betalas enligt 6 kap. 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, ska tillståndshavaren anmäla tidpunkten för påbörjandet till Havs- och vattenmyndigheten.3 §3 § Senaste lydelse 2004:342. Avgifter som betalats till länsstyrelsen ska utan dröjsmål sättas in i bank eller hos kreditmarknadsföretag mot ränta. Detsamma ska Havs- och vattenmyndigheten göra med avgifter som betalats till Havs- och vattenmyndigheten och som beräknas bli tagna i anspråk under det följande kalenderåret. Övriga avgiftsmedel ska Havs- och vattenmyndigheten utan dröjsmål föra över till Kammarkollegiet för förvaltning.Om en avgift som ska betalas till länsstyrelsen eller Havs- och vattenmyndigheten inte har betalats inom föreskriven tid, ska myndigheten begära indrivning av avgiften. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229).10 §10 § Senaste lydelse 2000:1128. Havs- och vattenmyndigheten bestämmer hur fiskeavgifter som har fastställts enligt 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska användas, om inte annat har bestämts i domen eller beslutet. Myndigheten får överlämna uppgiften att fatta sådana beslut till länsstyrelsen.Fiskeavgifter som har fastställts enligt 6 kap. 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska användas för att bekosta forskning och utveckling inom fiskevården enligt vad Havs- och vattenmyndigheten bestämmer efter samråd med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.Avgifter som avses i första och andra styckena får inte utan regeringens beslut användas till Havs- och vattenmyndighetens eller länsstyrelsens verksamhet.12 §12 § Senaste lydelse 2010:958. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.Länsstyrelsens och Sametingets beslut enligt 9 § och Havs- och vattenmyndighetens beslut i ärenden om forsknings- och utvecklingsbidrag enligt 10 § andra stycket får inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)