Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:819

Utkom från trycket den 27 juni 2011
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338);
utfärdad den 16 juni 2011.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1, 4 och 7 §§ samt 5 kap. 10 § plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.

En byggprodukt ska anses vara lämplig för användning i byggnadsverk om den uppfyller kraven i 8 kap. 19 § andra stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900) och är CE-märkt enligt

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll samt 2–4 §§, eller

  2. de motsvarande bestämmelser som gäller för CE-märkning i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det i anslutning till den tekniska specifikationen anges att det vid bestyrkandet krävs medverkan av ett tredjepartsorgan, ska förordning (EG) nr 765/2008 och bestämmelserna i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll om organ som ska anmälas enligt 9 § i nämnda lag tillämpas på organet.

För att kunna utses som ett godkännandeorgan enligt 5 § ska Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ha bedömt organets kompetens enligt de bestämmelser i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll som gäller för organ som ska anmälas enligt 9 § i nämnda lag och i föreskrifter som ansluter till de bestämmelserna.

En besiktning enligt 8 eller 9 § ska utföras av någon vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:819

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)