Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:893 Utkom från trycket den 5 juli 2011Lag om ändring i jordabalken;utfärdad den 22 juni 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301. föreskrivs i fråga om jordabalken Balken omtryckt 1971:1209. dels att 9 kap. 24 § ska ha följande lydelse, dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 9 kap. 24 a §, av följande lydelse.9 kap.24 §24 § Senaste lydelse 1984:678. Syn ska förrättas av minst två med ortens jordbruksförhållanden förtrogna synemän, vilka utses bland personer som av länsstyrelse förklarats behöriga att hålla syn. Synemännen ska utses av jordägaren och arrendatorn gemensamt. Enas inte parterna om valet, ska länsstyrelsen utse synemän. Mot syneman gäller samma jäv som mot domare.Har synemännen olika meningar, ska flertalets mening gälla. Kan beslut inte åstadkommas på sådant sätt ska, om synemännen är fler än två samt parterna eller länsstyrelsen utsett en av synemännen att vara ordförande, dennes mening gälla som synemännens beslut. Kan inte heller på detta sätt beslut åstadkommas, ska synemännen välja ytterligare en syneman, som då blir ordförande. Enas inte synemännen om valet, ska länsstyrelsen utse synemannen.Syn får inte påbörjas tidigare än sex månader före den dag till vilken synen hänför sig och ska vara avslutad inom fyra månader från nämnda dag, om inte länsstyrelsen på begäran av synemännen medger att synen får avslutas senare. Sådant medgivande behövs dock inte för syn som äger rum inom två månader efter fristens utgång för att undersöka förekomsten av ogräs.24 a §24 a §Länsstyrelsens beslut enligt 24 § får överklagas till den tingsrätt inom vars domkrets fastigheten ligger.Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMJacob Aspegren(Justitiedepartementet)