Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1047

Utkom från trycket den 18 oktober 2011
Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719);
utfärdad den 6 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om expropriationslagen (1972:719) att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2010:832) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:147, bet. 2011/12:CU2, rskr. 2011/12:5.

3. Särskilda bestämmelser om hur expropriationslagens ersättningsbestämmelser övergångsvis ska gälla finns i följande lagar:

 1. lagen (2010:815) om ändring i miljöbalken,

 2. lagen (2010:816) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

 3. lagen (2010:817) om ändring i rennäringslagen (1971:437),

 4. lagen (2010:818) om ändring i väglagen (1971:948),

 5. lagen (2010:819) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144),

 6. lagen (2010:820) om ändring i anläggningslagen (1973:1149),

 7. lagen (2010:821) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792),

 8. lagen (2010:822) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429),

 9. lagen (2010:823) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,

 10. lagen (2010:824) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),

 11. lagen (2010:825) om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan,

 12. lagen (2010:826) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,

 13. lagen (2010:827) om ändring i minerallagen (1991:45),

 14. lagen (2010:828) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),

 15. lagen (2010:829) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,

 16. lagen (2010:830) om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, och

 17. lagen (2010:831) om ändring i lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1047

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)