Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1307

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792);
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 a § bostadsförvaltningslagen (1977:792) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2) Vid tvångsförvaltning av fastighet ska förvaltaren anses vara den som betalar ut ersättning för arbete enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) beträffande den förvaltade egendomen. Bestämmelserna i 60 kap. 1 § nämnda lag om befrielse från betalningsskyldighet gäller även förvaltaren.

2)

Senaste lydelse 1997:488.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1307

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas första gången på arbetsgivaravgifter som avser redovisningsperioden januari 2012 och skatteavdrag som ska dras av från ersättningar som betalas ut efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)