Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:181

Utkom från trycket den 2 maj 2012
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);
utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 2 a § fastighetsbildningslagen (1970:988)2) ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

1)

Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.

2)

Lagen omtryckt 1992:1212.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:181

Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för exploateringssamfälligheter enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)