Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:185 Utkom från trycket den 2 maj 2012Lag om ändring i lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter;utfärdad den 19 april 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186. föreskrivs att lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter Senaste lydelse 1987:131. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. ska ha följande lydelse.1 §1 §Med samfällighetsförenings fordran på belopp, som vid uttaxering enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter påförts någon såsom ägare av fastighet eller innehavare av tomrätt, som omfattas av samfälligheten, följer förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 2 förmånsrättslagen (1970:979), om beloppet inte har förfallit till betalning tidigare än ett år före utmätning eller konkursansökan.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran som innehas av en förening som förvaltar en exploateringssamfällighet enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)