Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:398

Utkom från trycket den 15 juni 2012
Lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader;
utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 2) att 5 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:120, bet. 2011/12:CU26, rskr. 2011/12:243.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, EUT L 153, 18.6.2010, s. 13 (Celex 32010L0031).

3) Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om

3)

Senaste lydelse 2012:397.

  1. en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller

  2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkning av total användbar golvarea.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:398

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)