Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:489

Utkom från trycket den 14 juni 2013
Lag om ändring i jordabalken;
utfärdad den 5 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 26 c § och 23 kap. 6 § jordabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.

2)

Balken omtryckt 1971:1209.

3) Frågor om utdömande av vite som har förelagts med stöd av 19, 20, 21 eller 23 kap. prövas av inskrivningsmyndigheten.

3)

Senaste lydelse 2008:153.

4) En inskrivning får på ansökan av rättighetshavaren dödas helt eller till viss del (dödning). Om rättigheten har upphört helt eller till viss del, ska rättighetshavaren göra en sådan ansökan inom tre månader. Får inskrivningsmyndigheten uppgift om att en rättighet har upphört, får myndigheten förelägga rättighetshavaren vid vite att ansöka om dödning eller visa att rättigheten inte har upphört.

4)

Senaste lydelse 1975:1085.

Om rättigheten har upphört helt eller till viss del, får inskrivningen dödas till motsvarande del även på ansökan av fastighetsägaren.

En inskrivning får tas bort, om det är uppenbart att den inskrivna rättigheten inte gäller i fastigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:489

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för inskrivningar av rättigheter som har upphört före den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)