Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:490

Utkom från trycket den 14 juni 2013
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);
utfärdad den 5 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i fastighetsbildningslagen (1970:988)2) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 11 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.

2)

Lagen omtryckt 1992:1212.

Lantmäterimyndigheten ska undersöka om det i en fastighet som berörs av förrättningen finns en inskrivning av ett servitut eller en nyttjanderätt som uppenbart inte gäller i fastigheten. Om det finns en sådan inskrivning ska det antecknas i förrättningshandlingarna. Undersökningen ska begränsas till åtgärder som kan utföras utan olägenhet i förrättningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:490

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)