Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:536

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;
utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 27, 28 och 66 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.

1) Under planer m.m. ska redovisas

1)

Senaste lydelse 2011:372.

 1. regionplan eller översiktsplan,

 2. detaljplan, områdesbestämmelser eller motsvarande äldre planer,

 3. bestämmelse om marks användning som har meddelats enligt miljöbalken, väglagen (1971:948), kulturmiljölagen (1988:950), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg eller motsvarande äldre författning,

 4. utredning om tillämpning av 6 kap. 35 §§ plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre utredning,

 5. beslut om ersättning för gator och andra allmänna platser enligt planoch bygglagen eller utredning om anläggningsavgift enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster eller beslut eller utredning av motsvarande art enligt äldre bestämmelser,

 6. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter enligt 40 § första stycket 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelse,

 7. bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, och

 8. fornlämning.

Uppgifter får även redovisas om jaktvårdsområden och fiskevårdsområden.

  Redovisningen av en plan m.m. ska innehålla uppgift om

 1. beteckningen på planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens arkivakt,

 2. fornlämningsnummer för fornlämning,

 3. län och registerområde,

 4. planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens art,

 5. datum för beslut,

 6. datum då tidsbegränsad bestämmelse upphör att gälla,

 7. datum då genomförandetiden för en detaljplan börjar respektive upphör,

 8. datum då en regionplan upphör att gälla,

 9. sådan detaljplan som berör en fastighetsplan,

 10. sådan fastighetsplan som berör en detaljplan,

 11. särskilda anmärkningar om planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens innebörd och omfattning,

 12. aktbeteckning och datum för plan, bestämmelse, beslut eller utredning som har ändrats genom eller innebär en förändring av en redovisad enhet,

 13. fastighet, samfällighet och, om kvartersregister förs, kvarter som berörs av planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen,

 14. beteckning på registerkartblad där planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen redovisas, samt

 15. koordinater för fornlämning.

Om det är lämpligare, får redovisning enligt första stycket 13 av berörda fastigheter och samfälligheter i stället innehålla uppgifter om det registerområde eller den trakt som berörs. Om det finns särskilda skäl, får sådan redovisning helt underlåtas.

Som tilläggsinformation till uppgifter om planer m.m. i allmänna delen får en kommun eller en länsstyrelse redovisa

 1. uppgifter som för myndigheten underlättar identifiering av planer m.m. vilka ska redovisas enligt 27 §,

 2. ytterligare uppgifter om planer, bestämmelser, beslut eller utredningar än som anges i 28 §, samt

 3. förslag till sådana planer m.m. som enligt 27 § ska redovisas av myndigheten i allmänna delen.

Riksantikvarieämbetet får redovisa uppgifter om fornlämningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:536

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)