Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:539

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719);
utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 8 § expropriationslagen (1972:719) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

8 §

Expropriation får ske för att bevara bebyggelse eller fornlämning med ett högt historiskt eller kulturhistoriskt värde eller bereda tillräckligt utrymme däromkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:539

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)