Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:773

Utkom från trycket den 22 oktober 2013
Lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader;
utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

1)

Prop. 2012/13:171, bet. 2013/14:CU3, rskr. 2013/14:9.

dels att 12, 15 och 24–26 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 25 a §, av följande lydelse.

2) Den som enligt 4, 5 eller 6 § ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden ska utse en oberoende expert som

2)

Senaste lydelse 2012:397.

  1. gör en besiktning enligt 8 §,

  2. upprättar en energideklaration, och

  3. för över energideklarationen elektroniskt till Boverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka krav på sakkunskap och oberoende som ska ställas på en oberoende expert.

3) För elektronisk överföring enligt 12 § första stycket 3 krävs behörighet. Sådan behörighet beslutas av Boverket. Ett beslut om behörighet förutsätter att kraven på sakkunskap som avses i 12 § andra stycket är uppfyllda.

3)

Senaste lydelse 2012:397.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av energideklarationer och om behörighet enligt första stycket.

4) Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen fullgörs.

4)

Senaste lydelse 2012:397.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsyn och kontroll enligt första stycket.

5) En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska fullgöras. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

5)

Senaste lydelse 2012:397.

Ett föreläggande mot en säljare som avser fullgörande av en skyldighet enligt 13 § andra eller tredje stycket får dock förenas med vite endast i de fall där det finns en energideklaration upprättad för byggnaden.

En behörighet för elektronisk överföring får återkallas av tillsynsmyndigheten om den person som har fått behörigheten inte uppfyller kraven på oberoende eller sakkunskap enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

6) En tillsynsmyndighets beslut om rättelse enligt 20 §, föreläggande som har förenats med vite enligt 25 § och om återkallelse av behörighet enligt 25 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

6)

Senaste lydelse 2012:397.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:773

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)