Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:867

Utkom från trycket den 26 november 2013
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);
utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:178, bet. 2013/14:CU5, rskr. 2013/14:39.

Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja

  1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,

  2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,

  3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,

  4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och

  5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1–5.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:867

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)