Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:225

Utkom från trycket den 29 april 2014
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338);
utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 1 §, 7 kap. 5 § och 10 kap. 6 § plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.

I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra

 1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,

 2. upplag och materialgårdar,

 3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,

 4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,

 5. radio- eller telemaster eller torn,

 6. vindkraftverk som

  a) är högre än 20 meter över markytan,

  b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,

  c) monteras fast på en byggnad, eller

  d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,

 7. murar och plank,

 8. parkeringsplatser utomhus,

 9. begravningsplatser, och

 10. transformatorstationer.

En kontrollansvarig krävs inte för

 1. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,

 2. andra små ändringar än sådana som avses i 10 kap. 10 § 1 plan- och bygglagen (2010:900),

 3. åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,

 4. att flytta en eller flera enkla byggnader,

 5. att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning som avses i

  a) 6 kap. 1 § 4, om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov,

  b) 6 kap. 1 § 6, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,

  c) 6 kap. 1 § 7,

  d) 6 kap. 1 § 8 eller 9, om anläggningen är liten, eller

  e) 6 kap. 1 § 10,

 6. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen,

 7. en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning,

 8. en åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller

 9. en åtgärd som kräver marklov enligt 9 kap. 1113 §§ plan- och bygglagen, om åtgärden är liten.

Första stycket 2–9 gäller endast om byggnadsnämnden inte beslutar annat.

1) Transportstyrelsen får efter att ha hört Boverket meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 3 kap. 7–10 och 13 §§ i fråga om järnvägar, tunnelbanor, spårvägar, vägar och gator samt de anordningar som hör till dessa.

1)

Senaste lydelse 2013:308.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:225

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)