Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:228

Utkom från trycket den 29 april 2014
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);
utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 16, 19 och 23 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:125, bet. 2013/14:CU25, rskr. 2013/14:212.

Om samrådet avser en åtgärd för vilken det krävs ett färdigställandeskydd enligt lagen (2014:227) om färdigställandeskydd, ska byggnadsnämnden ge den som svarar för skyddet tillfälle att delta i samrådet.

Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom

 1. arbetets planering och organisation,

 2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,

 3. hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd,

 4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder,

 5. behovet av ett färdigställandeskydd,

 6. behovet av utstakning,

 7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och

 8. behovet av ytterligare sammanträden.

Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om

 1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

 2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,

 3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum, och

 4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:228

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)