Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:862

Utkom från trycket den 1 juli 2014
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:186, bet. 2013/14:MJU24, rskr. 2013/14:310.

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 18 §§ miljöbalken ska tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:862

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)