Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1014

Utkom från trycket den 15 juli 2014
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);
utfärdad den 3 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:214, bet. 2013/14:MJU26, rskr. 2013/14:358.

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. En bestämmelse om upphävande får dock inte avse ett sådant område som enligt 7 kap. 18 § första stycket 3 miljöbalken omfattas av länsstyrelsens beslutanderätt. Bestämmelserna i 7 kap. 18 c18 g §§ miljöbalken ska tillämpas på detaljplanebestämmelser om upphävande av strandskydd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1014

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)