Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:370

Utkom från trycket den 12 juni 2015
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);
utfärdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 14 § fastighetsbildningslagen (1970:988)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:73, bet. 2014/15:CU14, rskr. 2014/15:213.

2)

Lagen omtryckt 1992:1212.

3) Vid en förrättning ska lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med sakägarna.

3)

Senaste lydelse 2003:628.

Något sammanträde behövs inte om det inte finns några motstridande intressen mellan sakägarna i ärendet och det inte heller finns några hinder mot den sökta fastighetsbildningen. Om ansökan ska avvisas eller det är uppenbart att fastighetsbildningen inte kan tillåtas, behövs det inte heller något sammanträde.

Vid ett sammanträde ska lantmäterimyndigheten redogöra för ansökan och klargöra innebörden av vidtagna och planerade åtgärder. Sakägare och andra som enligt särskild föreskrift ska underrättas om sammanträdet ska få tillfälle att yttra sig och lägga fram utredning i frågor som behandlas vid sammanträdet.

Sammanträdet ska hållas i anslutning till den eller de berörda fastigheterna, om det inte utan olägenhet kan hållas på något annat ställe. Sakägare och andra som ska delta i sammanträdet får göra det genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsättningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:370

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)