Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:731 Utkom från trycket den 1 december 2015Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd;utfärdad den 19 november 2015.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd ska ha följande lydelse.2 §2 §Vid nämnden ska det föras ett register över alla ärenden. Registret ska utvisa tiden då varje ärende kommit in och tiden då ärendet avgjordes. Vid registrering ska ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till nämnden.Under handläggningen av ett ärende ska det fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till och upprättas av nämnden, vilka åtgärder som nämnden utför i ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i samband med ett överklagande av ett meddelat beslut.Registreringen görs med hjälp av automatiserad behandling eller i dagböcker.Domstolsverket får meddela föreskrifter om registrering.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)