Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:140

Utkom från trycket den 15 mars 2016
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);
utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 11 kap. 8 § och 16 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:59, bet. 2015/16:CU12, rskr. 2015/16:152.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, i den ursprungliga lydelsen.

3) För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har

3)

Senaste lydelse 2013:306.

 1. byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet,

 2. en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar från byggherren som behövs för tillsynen över bygg-, rivnings- och markåtgärder, och

 3. en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter som omfattas av tillsynen

  a) få tillgång till produkter för kontroll,

  b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och

  c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

Tillsynsmyndighetens rätt enligt första stycket 3 gäller även hos den som installerar hissar.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder.

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehållet i ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska handlingen på myndighetens begäran visas i översättning till svenska. Översättningen behöver inte vara auktoriserad.

4) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

4)

Senaste lydelse 2013:306.

 1. vad som krävs för att en byggprodukt enligt 8 kap. 19 § ska anses lämplig för att ingå i ett byggnadsverk,

 2. märkning av byggprodukter enligt 8 kap. 21 § 2 som förutsättning för att de ska få släppas ut på marknaden och användas,

 3. typgodkännanden och tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§,

 4. att en byggprodukt måste vara typgodkänd enligt 8 kap. 22 § för att få användas i ett byggnadsverk,

 5. på vilket eller vilka språk handlingar och information inom denna lags tillämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är en följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen,

 6. sådan ersättning som anges i 11 kap. 8 b och 8 c §§, och

 7. avgift vid tillsyn enligt 11 kap. 66 §.

Föreskrifter enligt första stycket 4 får endast avse typgodkännande som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:140

Denna lag träder i kraft den 20 april 2016.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)