Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:141

Utkom från trycket den 15 mars 2016
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338);
utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver1) i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, i den ursprungliga lydelsen.

dels att 4 kap. 11 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 25 § och 10 kap. 26 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 1 kap. 7 a § och 4 kap. 11 a–f §§, av följande lydelse.

Vid tillämpning av 4 kap. 11–11 f §§, 9 kap. 25 § andra stycket och 10 kap. 26 § 3–5 avses med:

 • hiss: en lyftanordning som betjänar fasta stannplan och som har en last-bärare som styrs längs fasta gejder med en lutning större än 15 grader mot horisontalplanet, eller en lyftanordning som rör sig längs en fast rörelsebana trots att den inte är styrd längs fasta gejder,

 • tillhandahållande på marknaden: leverans av säkerhetskomponenter till hissar för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

 • utsläppande på marknaden: första gången en säkerhetskomponent till hissar tillhandahålls på marknaden, eller tillhandahållande av en hiss för användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

 • installatör: fysisk eller juridisk person som åtar sig ansvaret för konstruktion, tillverkning, installation och utsläppande på marknaden av en hiss,

 • tillverkare: fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka en säkerhetskomponent till hissar och saluför denna produkt, i eget namn eller under eget varumärke,

 • tillverkarens representant: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från installatören eller tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

 • importör: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut en säkerhetskomponent till hissar från tredjeland på unionsmarknaden,

 • distributör: fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, förutom tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en säkerhetskomponent till hissar på marknaden,

 • ekonomisk aktör: installatör, tillverkare, tillverkarens representant, importör och distributör,

 • bedömning av överensstämmelse: process där det visas om de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som följer av föreskrifter meddelade med stöd av 10 kap. 15 § 3 för en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar har uppfyllts,

 • återkallelse av en hiss: åtgärd för att montera ner en hiss och forsla bort den under säkra former,

 • återkallelse av en säkerhetskomponent till hissar: åtgärd för att dra tillbaka en säkerhetskomponent till hissar som redan har tillhandahållits en installatör eller en slutanvändare,

 • tillbakadragande: åtgärd för att förhindra att en säkerhetskomponent till hissar i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden, och

 • CE-märkning: märkning genom vilken installatören eller tillverkaren visar att hissen eller säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med de tilllämpliga kraven i harmoniserad unionslagstiftning som föreskriver CE-märkning.

2) En hiss eller säkerhetskomponent som avses i föreskrifter meddelade med stöd av 10 kap. 15 § 4 får släppas ut på marknaden bara om den uppfyller de krav som följer av denna förordning eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 kap. 15 § 3.

2)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

En hiss eller säkerhetskomponent som inte uppfyller de krav som avses i första stycket får visas på mässor, utställningar och liknande, om

 1. det tydligt anges att kraven inte är uppfyllda och att hissen eller säkerhetskomponenten inte får tillhandahållas förrän den uppfyller kraven, och

 2. de åtgärder vidtas som behövs till skydd mot olycksfall under visningen.

En installatör ska se till att en hiss har konstruerats, tillverkats, installerats och provats enligt de krav som avses i 11 § första stycket när hissen släpps ut på marknaden.

En installatör ska upprätta teknisk dokumentation och utföra, eller låta utföra, bedömning av överensstämmelse. Om bedömningen visar att hissen uppfyller tillämpliga krav, ska installatören upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och se till att försäkran åtföljer hissen och att hissen CE-märks.

En installatör som har anledning att tro att en hiss som installatören har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med de krav som avses i 11 § första stycket ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få hissen att överensstämma med kraven. Om hissen utgör en risk, ska installatören dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vars marknad installatören har släppt ut hissen. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den bristande överensstämmelsen och om vilka åtgärder som har vidtagits.

En tillverkare ska se till att en säkerhetskomponent till hissar har konstruerats och tillverkats enligt de krav som avses i 11 § första stycket när säkerhetskomponenten släpps ut på marknaden.

En tillverkare ska upprätta teknisk dokumentation och utföra, eller låta utföra, bedömning av överensstämmelse. Om bedömningen visar att säkerhetskomponenten uppfyller tillämpliga krav, ska tillverkaren upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och se till att försäkran åtföljer säkerhetskomponenten och att komponenten CE-märks.

En tillverkare som har anledning att tro att en säkerhetskomponent som tillverkaren har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med de krav som avses i 11 § första stycket ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få komponenten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla komponenten. Om säkerhetskomponenten utgör en risk, ska tillverkaren dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vars marknad tillverkaren har tillhandahållit komponenten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den bristande överensstämmelsen och om vilka åtgärder som har vidtagits.

En installatör eller en tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en representant som ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten.

Uppgifter enligt 11 a § första stycket och 11 b § första stycket och uppgiften att upprätta teknisk dokumentation enligt samma paragrafer får inte överlämnas till representanten.

En importör får släppa ut en säkerhetskomponent till hissar på marknaden bara om den överensstämmer med kraven enligt 11 § första stycket. Importören ska, så länge importören har ansvar för komponenten, se till att den förvaras och transporteras på så sätt att kraven fortsätter vara uppfyllda. En importör ska även se till att tillverkaren har uppfyllt sina skyldigheter enligt 11 b § andra stycket.

Om en importör har anledning att tro att en säkerhetskomponent inte överensstämmer med kraven enligt 11 § första stycket, får importören inte släppa ut komponenten på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om säkerhetskomponenten utgör en risk, ska importören dessutom underrätta tillverkaren och marknadskontrollmyndigheten.

En importör som har anledning att tro att en säkerhetskomponent som importören har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med de krav som avses i 11 § första stycket ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få komponenten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla komponenten. Om säkerhetskomponenten utgör en risk, ska importören dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vars marknad importören har tillhandahållit komponenten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den bristande överensstämmelsen och om vilka åtgärder som har vidtagits.

En distributör får tillhandahålla en säkerhetskomponent till hissar på marknaden bara om distributören iakttagit vederbörlig omsorg för att se till att komponenten överensstämmer med kraven enligt 11 § första stycket. Distributören ska, så länge distributören har ansvar för komponenten, se till att den förvaras och transporteras på så sätt att kraven fortsätter att vara uppfyllda. Innan en distributör tillhandahåller en säkerhetskomponent ska distributören kontrollera att komponenten är CE-märkt och åtföljs av en EU-försäkran om överensstämmelse.

Om en distributör har anledning att tro att en säkerhetskomponent inte överensstämmer med kraven enligt 11 § första stycket, får distributören inte tillhandahålla komponenten på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om säkerhetskomponenten utgör en risk, ska distributören dessutom underrätta tillverkaren och marknadskontrollmyndigheten.

En distributör som har anledning att tro att en säkerhetskomponent som distributören har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med de krav som avses i 11 § första stycket ska försäkra sig om att de åtgärder som krävs för att få komponenten att överensstämma med kraven vidtas eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla komponenten. Om säkerhetskomponenten utgör en risk, ska distributören dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vars marknad distributören har tillhandahållit komponenten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den bristande överensstämmelsen och om vilka åtgärder som har vidtagits.

En importör eller distributör ska anses vara tillverkare och ha samma skyldigheter som en tillverkare om importören eller distributören släpper ut en säkerhetskomponent till hissar på marknaden i eget namn eller under eget varumärke. Samma sak gäller om importören eller distributören ändrar en komponent som redan har släppts ut på marknaden på ett sätt som kan påverka överensstämmelsen med kraven enligt 11 § första stycket.

  3) Boverket ska i egenskap av marknadskontrollmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 utöva marknadskontroll över byggprodukter som omfattas av

  3)

  Senaste lydelse 2013:308.

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG,

 2. rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/28/EG,

 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG av den 20 mars 2000 om linbaneanläggningar för persontransport, i den ursprungliga lydelsen, och

 4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, i den ursprungliga lydelsen.

4) Byggsanktionsavgiften för att underlåta att upprätta en prestandadeklaration trots att det krävs enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG eller för att tillhandahålla en produkt på marknaden utan prestandadeklaration enligt artikel 7.1 i samma förordning är 1 prisbasbelopp.

4)

Senaste lydelse 2013:308.

Byggsanktionsavgiften för en ekonomisk aktör som inte fullgör sina skyldigheter enligt 4 kap. 11–11 e §§ är 1 prisbasbelopp.

5) Boverket får meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk

5)

Senaste lydelse 2013:308.

 1. prestandadeklarationer, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter enligt artiklarna 7.4, 11.6, 13.4 och 14.2 i förordning (EU) nr 305/2011 ska tillhandahållas,

 2. tillverkarna, importörerna och distributörerna ska förse tillsynsmyndigheten med information och dokumentation enligt artiklarna 11.8, 13.9 och 14.5 i förordning (EU) nr 305/2011,

 3. bruksanvisningar och annan information och dokumentation avseende hissar och säkerhetskomponenter till hissar ska tillhandahållas,

 4. kontaktuppgifter till installatörer av hissar och till tillverkare och importörer av säkerhetskomponenter till hissar ska hållas tillgängliga, och

 5. en EU-försäkran om överensstämmelse avseende en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar ska tillhandahållas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:141

1. Denna förordning träder i kraft den 20 april 2016.

2. Vid prövning av frågor om att utse och anmäla organ för bedömning av överensstämmelse enligt 79 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, får Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ta hänsyn till bestämmelserna i 1 kap. 7 a § och 4 kap. 11–11 f §§ före förordningens ikraftträdande.

3. Äldre föreskrifter gäller för hissar och säkerhetskomponenter till hissar som släpps ut på marknaden före den 20 april 2016.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)