Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:178

Utkom från trycket den 15 mars 2016
Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader;
utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver1) att 10 a § förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

2) Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

2)

Senaste lydelse 2013:774.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:178

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)