Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:537

Utkom från trycket den 3 juni 2016
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);
utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 8 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation, i den ursprungliga lydelsen.

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om

  1. bärförmåga, stadga och beständighet,

  2. säkerhet i händelse av brand,

  3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,

  4. säkerhet vid användning,

  5. skydd mot buller,

  6. energihushållning och värmeisolering,

  7. lämplighet för det avsedda ändamålet,

  8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,

  9. hushållning med vatten och avfall, och

  10. bredbandsanslutning.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:537

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för åtgärder som kräver bygglov om ansökan om bygglov har gjorts före den 1 januari 2017 och för åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § om sådan anmälan har gjorts före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)