Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:539

Utkom från trycket den 3 juni 2016
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338);
utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver1) i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation, i den ursprungliga lydelsen.

dels att 3 kap. 22, 27 och 28 §§ och 10 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 20 a §, och närmast före 3 kap. 20 a § en ny rubrik med följande lydelse.

Egenskapskrav avseende bredbandsanslutning

För att uppfylla det krav på bredbandsanslutning som anges i 8 kap. 4 § första stycket 10 plan- och bygglagen (2010:900) ska

 1. en byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghastighetsnät för elektronisk kommunikation, och

 2. ett flerbostadshus vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför byggnaden.

Första stycket gäller inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av vikt för Sveriges säkerhet. Första stycket 1 gäller inte heller fritidshus, komplementbyggnader, komplementbostadshus eller arbetslokaler, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som arbetslokalerna är avsedd för, eller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Det som sägs om uppfyllandet av kraven på tekniska egenskaper i 8 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla för uppfyllandet av egenskapskraven i 7–10 och 13–20 a §§. Kravet som gäller bredbandsanslutning i 8 kap. 4 § första stycket 10 plan- och bygglagen och 20 a § detta kapitel behöver dock inte uppfyllas vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad.

2) Kraven som gäller energihushållning, hushållning med vatten och avfall och bredbandsanslutning i 8 kap. 4 § första stycket 6, 9 och 10 plan- och bygglagen (2010:900) och 14, 15, 20 och 20 a §§ detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna behöver inte uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad avseende ett tillfälligt anläggningsboende.

2)

Senaste lydelse 2015:934.

3) I fråga om nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad avseende ett tillfälligt anläggningsboende ska kraven i 8 kap. 1 § och 4 § första stycket 2–5, 7 och 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 8–10, 13 och 16 §§ och 18 § första stycket detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna anpassas och avsteg från kraven göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.

3)

Senaste lydelse 2015:934.

Anpassningar och avsteg som görs enligt första stycket får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om

 1. egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet i 3 kap. 7 §,

 2. egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand i 3 kap. 8 §,

 3. egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö i 3 kap. 9 §,

 4. egenskapskrav avseende säkerhet vid användning i 3 kap. 10 §,

 5. särskilda säkerhetskrav avseende redan uppförda byggnader i 3 kap. 11 och 12 §§,

 6. egenskapskrav avseende skydd mot buller i 3 kap. 13 §,

 7. egenskapskrav avseende energihushållning och värmeisolering i 3 kap. 14 och 15 §§,

 8. egenskapskrav avseende lämplighet för det avsedda ändamålet i 3 kap. 17 §,

 9. egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 18 och 19 §§,

 10. egenskapskrav avseende hushållning med vatten i 3 kap. 20 §,

 11. egenskapskrav avseende hushållning med avfall i 8 kap. 4 § första stycket 9 plan- och bygglagen,

 12. egenskapskrav avseende bredbandsanslutning i 3 kap. 20 a §, och

 13. genomförande av egenskapskraven vid senare tidpunkt i 3 kap. 21 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:539

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)