Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:637

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);
utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 7, 12 och 14 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ska ha följande lydelse.

1) Protokollet förs och undertecknas eller skrivs under med en elektronisk underskrift av förrättningslantmätaren eller någon annan tjänsteman vid lantmäterimyndigheten.

1)

Senaste lydelse 2004:398.

Den som står i sådant förhållande till saken eller till någon sakägare att hans eller hennes tillförlitlighet kan anses minskad får inte vara protokollförare.

2) När ett protokoll har satts upp ska förrättningslantmätaren göra en anteckning om detta på protokollet. Dagen för anteckningen ska anges och namn eller signatur sättas ut. Anteckningen får skrivas under med en elektronisk underskrift.

2)

Senaste lydelse 2004:398.

3) De handlingar som ges in eller upprättas i ärendet ska föras samman till en akt.

3)

Senaste lydelse 2004:398.

De handlingar som tas in i akten, dock inte handlingar som avses i 15 § första stycket första meningen, ska förses med en särskiljande beteckning efter hand som de kommer in eller upprättas och förses med uppgift om lantmäterimyndigheten och ärendets dagboksnummer. En handling som kommer in ska dessutom förses med uppgift om inkomstdag.

Ett beslut som inte tas upp i protokollet ska antecknas på ett dagboksblad eller en annan handling i akten. Ett sådant beslut ska undertecknas med namn eller signatur eller skrivas under med en elektronisk underskrift av förrättningslantmätaren eller, om en annan tjänsteman har meddelat beslutet, av denne.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:637

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)