Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:773

Utkom från trycket den 30 juni 2016
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338);
utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

dels att 4 kap. 12 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 12 § ska utgå,

dels att 5 kap. 9 §, 8 kap. 3 § och 10 kap. 16 och 19 §§ ska ha följande lydelse.

Om tillsynsmyndigheten med stöd av 8 kap. 6 eller 7 § har beslutat om det, ska den som äger eller annars ansvarar för en motordriven anordning som är installerad i ett byggnadsverk se till att anordningen kontrolleras (särskild besiktning) i enlighet med det som anges i tillsynsmyndighetens beslut.

1) Boverket ska i egenskap av marknadskontrollmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, utöva marknadskontroll över byggprodukter som omfattas av

1)

Senaste lydelse 2016:141.

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG,

  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG av den 20 mars 2000 om linbaneanläggningar för persontransport, i den ursprungliga lydelsen, och

  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, i den ursprungliga lydelsen.

Boverket får meddela föreskrifter om

  1. bestyrkande av överensstämmelse med gällande krav på hissar med tillhörande säkerhetskomponenter och på värmepannor eller anordningar till värmepannor, och

  2. märkning av hissar med tillhörande säkerhetskomponenter.

    Boverket får meddela föreskrifter om

  1. besiktning eller annan teknisk kontroll enligt 5 kap. 8 §,

  2. kompetenskrav för att utföra besiktning eller annan teknisk kontroll enligt 5 kap. 8 § och övriga krav i fråga om rapportering och information för organ som utför sådan besiktning eller kontroll, och

  3. tillämpningen av 5 kap. 11 §.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka hissar och säkerhetskomponenter som avses i 1 kap. 5 § 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:773

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)