Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:988

Utkom från trycket den 22 november 2016
Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;
utfärdad den 10 november 2016.

Regeringen föreskriver att 27 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.

  1) Under planer m.m. ska följande redovisas:

  1)

  Senaste lydelse 2013:536.

 1. regionplan eller översiktsplan,

 2. detaljplan, områdesbestämmelser eller motsvarande äldre planer,

 3. bestämmelse om marks användning som har meddelats enligt miljöbalken, väglagen (1971:948), kulturmiljölagen (1988:950), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg eller motsvarande äldre författning,

 4. utredning om tillämpning av 6 kap. 35 §§ plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre utredning,

 5. beslut om ersättning för gator och andra allmänna platser enligt plan- och bygglagen eller utredning om anläggningsavgift enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster eller beslut eller utredning av motsvarande art enligt äldre bestämmelser,

 6. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter enligt 40 § första stycket 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelse,

 7. bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45), och

 8. fornlämning.

Uppgifter får även redovisas om jaktvårdsområden och fiskevårdsområden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:988

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för redovisning av bearbetningskoncessioner enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)