Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:238

Utkom från trycket den 11 april 2017
Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;
utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 2, 3, 21, 28, 31 och 35 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.

1) Lantmäteriet ansvarar för drift och förvaltning av fastighetsregistret.

1)

Senaste lydelse 2008:687. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

  2) I allmänna delen ska följande redovisas:

  2)

  Senaste lydelse 2009:1206. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

 1. fastigheter och samfälligheter,

 2. koordinater,

 3. planer m.m.,

 4. kvarter,

 5. gemensamhetsanläggningar m.m.,

 6. registerkarta.

Kvarter ska endast redovisas om kommunen begär det.

En uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning eller ledningsrätt anses införd i allmänna delen när uppgiften har förts in enligt 21 §. En uppgift om åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149) anses införd i allmänna delen när uppgiften har förts in enligt 21 eller 35 §

3) Redovisningen av uppgifter om fastigheter och samfälligheter ska göras enligt följande.

3)

Senaste lydelse 2013:808. Ändringen innebär att ”beteckning på registerkartblad, på vilket eller vilka enheter eller enhetsområde redovisas” och ”beteckning på registerkartblad på vilket fiskeområde redovisas” tas bort ur förteckningen.

Fastigheter och samfälligheter

 

Uppgift redovisas beträffande (anges med x)

 
 

fastighet

 

samfällighet

 

 

 

 

Area, läge

 
 
 

enhets land-, vatten- och totalareal

 

x

 

x

 

Anm. Om det är lämpligt får även enhetsområdes land-, vatten-, och totalareal redovisas.

 

För ägarlägenhetsfastigheter och andra tredimensionella utrymmen redovisas ingen arealuppgift. I stället redovisas uppgift om boarea och våningsplan för varje ägarlägenhetsfastighet samt uppgift om typ, storlek och höjdläge för varje tredimensionellt utrymme av annat slag.

 

nummer på enhetsområde

 

x

 

x

 

antal registrerade områden

 

x

 
 

beteckning på område som tillkommit genom sämjedelning

 

x

 

x

 

uppgift om att ej arealredovisat vattenområde tillhör enhet eller enhetsområde

 

x

 

x

 

redovisning av koordinater för enhet eller enhetsområde

 

x

 

x

 

anmärkning om att fastighet endast består av andel i samfällighet eller av fristående fiske

 

x

 
 

anmärkning om att redovisad arealuppgift är osäker

 

x

 

x

 

anmärkning om att enheten urholkas av en ägarlägenhetsfastighet eller ett annat tredimensionellt utrymme eller att enheten urholkar annan enhet

 

x

 

x

 

Fristående fiske

 
 
 

totalareal för fastighets och fiskesamfällighets fiskeområden

 

x

 

x

 

nummer på fiskeområden

 

x

 

x

 

 

 

 

  4) Redovisningen av en plan m.m. ska innehålla uppgifter om

  4)

  Senaste lydelse 2013:536.

 1. beteckningen på planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens arkivakt,

 2. fornlämningsnummer för fornlämning,

 3. län och registerområde,

 4. planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens art,

 5. datum för beslut,

 6. datum då en tidsbegränsad bestämmelse upphör att gälla,

 7. datum då genomförandetiden för en detaljplan börjar respektive upphör,

 8. datum då en regionplan upphör att gälla,

 9. sådan detaljplan som berör en fastighetsplan,

 10. sådan fastighetsplan som berör en detaljplan,

 11. särskilda anmärkningar om planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens innebörd och omfattning,

 12. aktbeteckning och datum för planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen som har ändrats genom eller som innebär en förändring av en redovisad enhet,

 13. fastighet, samfällighet och, om kvartersregister förs, kvarter som berörs av planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen, och

 14. koordinater för fornlämning.

Om det är lämpligare, får redovisning enligt första stycket 13 av berörda fastigheter och samfälligheter i stället innehålla uppgifter om det registerområde eller den trakt som berörs. Om det finns särskilda skäl, får lantmäterimyndigheten avstå helt från denna redovisning.

  Redovisningen av ett kvarter ska innehålla uppgifter om

 1. kvarterets beteckning,

 2. nummer som har använts för en föreslagen fastighet eller samfällighet (lott eller tomt) i fastighetsplanen för kvarteret,

 3. enligt 27 § redovisade planer, bestämmelser, beslut eller utredningar som berör kvarteret, och

 4. övriga förhållanden av betydelse för kvarteret.

  Redovisningen av gemensamhetsanläggningar m.m. ska innehålla uppgifter om

 1. redovisningsenhetens beteckning,

 2. administrativ tillhörighet m.m.,

 3. tidigare beteckning,

 4. ändamål,

 5. fastighet eller annan deltagare i anläggningen eller föreningen,

 6. samfällighetsförenings firma eller namn på liknande sammanslutning,

 7. förrättning eller annan åtgärd som berör enheten med uppgift om åtgärdens art, datum för registrering och aktbeteckning,

 8. rättighet som redovisas enligt 22 § och som berör enheten med uppgift om rättighetstyp, ändamål, härskande eller tjänande enhet och aktbeteckning, och

 9. övriga förhållanden av betydelse för enheten.

Om en tomträtt berörs av en åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149), ska åtgärden redovisas som om åtgärden avser den fastighet där tomträtten har skrivits in.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:238

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)