Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:239

Utkom från trycket den 11 april 2017
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);
utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)1)

1)

Senaste lydelse av

30 § 2000:313

31 § 2000:313

rubriken närmast före 30 § 2000:313.

dels att 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 30 § ska utgå,

dels att 33 och 37 §§ ska ha följande lydelse.

2) En uppgift som avses i 3 § första stycket 1–5 förordningen (2000:308) om fastighetsregister och som ska föras in i registrets allmänna del ska innan registreringen verkställs föras in i ett system för automatiserad behandling som är anslutet till registret och där uppgiften inte är allmänt tillgänglig (preliminär registrering). En särskild uppgift ska omedelbart upprättas över den preliminära registreringen. Den preliminära registreringen ska granskas och godkännas av den som har fattat beslutet om att föra in uppgiften.

2)

Senaste lydelse 2008:679.

Sedan den preliminära registreringen har godkänts ska ärendet anmälas till Lantmäteriet för slutlig registrering i fastighetsregistrets allmänna del enligt 71 § förordningen om fastighetsregister. Som registreringsdag ska då den dag som uppgiften kommer att finnas tillgänglig i registret anges. Om en uppgift till följd av ett tekniskt fel eller av någon annan anledning inte kan föras in i registret på den angivna dagen, ska lantmäterimyndigheten ange en ny registreringsdag.

Uppgifter om koordinater som ska föras in i fastighetsregistrets allmänna del får hämtas från registerkartan.

3) Lantmäterimyndighetens akter ska förvaras i en brandskyddad lokal. Detsamma gäller tidigare upprättad manuell registerkarta och handlingar som har använts för att skapa en sådan karta, samt äldre fastighetsregister (jordregister och stadsregister) med tillhörande kartor och handlingar.

3)

Senaste lydelse 2000:313.

Lantmäterimyndigheten ska föra en förteckning över de kartor och handlingar som myndigheten har vård om.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:239

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)