Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:266

Utkom från trycket den 20 april 2017
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);
utfärdad den 6 april 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i plan- och bygglagen (2010:900) ska införas en ny paragraf, 9 kap. 33 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:137, bet 2016/17:CU21, rskr. 2016/17:207.

För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30–32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:266

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)