Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:267

Utkom från trycket den 20 april 2017
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);
utfärdad den 6 april 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 33 a § plan- och bygglagen (2010:900) ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2016/17:137, bet. 2016/17:CU21, rskr. 2016/17:207.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:267

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.

2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för mål och ärenden som har påbörjats före den 1 maj 2023 och för mål och ärenden som avser överklagande av beslut i sådana mål och ärenden till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort.

3. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande i fråga om förlängning av ett lov som har getts med stöd av bestämmelsen.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)