Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:544

Utkom från trycket den 14 juni 2017
Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder;
utfärdad den 1 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:174, bet. 2016/17:JuU26, rskr. 2016/17:287.

2)

Lagen omtryckt 1985:660.

3) Arrendenämnden består av en lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Av de senare ledamöterna ska den ena såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andra vara jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende, bostadsarrendator.

3)

Senaste lydelse 2005:1061.

Arrendenämnden kan bestå av ordföranden ensam vid

  1. förberedande åtgärder,

  2. prövning av en fråga om avvisning av en ansökan eller avskrivning av ett ärende,

  3. handläggning av ett överklagande,

  4. medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga ledamöters närvaro,

  5. prövning av en fråga som inte avgörs genom skiljedom, om parterna samtycker till det eller om prövningen är enkel och det är lämpligt med hänsyn till vad ärendet gäller, och

  6. prövning av en fråga som avgörs genom skiljedom, om parterna begär det.

En förberedande åtgärd som kan företas av ordföranden enligt andra stycket, och som inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden, får utföras av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän förvaltningsdomstol. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.

En ledamot ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig och inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:544

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)