Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:568

Utkom från trycket den 26 juni 2017
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);
utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281.

Vid bedömningen av en skadas betydelse enligt någon av bestämmelserna i 5–7 och 10–13 §§ ska hänsyn också tas till

  1. andra beslut som avses i 5–7 och 10–13 §§,

  2. beslut enligt 3 kap. 2 § kulturmiljölagen (1988:950),

  3. beslut enligt 7 kap. 3, 5, 6, 9, 22 eller 24 § miljöbalken,

  4. beslut som innebär att tillstånd enligt 7 kap. 11 § andra stycket eller 28 b29 a §§ miljöbalken inte ges,

  5. förelägganden eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken,

  6. beslut som innebär att dispens inte ges i fråga om de bestämmelser som avses i 1–5,

  7. beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429), och

  8. inverkan av föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 § skogsvårdslagen.

Första stycket gäller endast i fråga om beslut och föreskrifter som har meddelats inom tio år före det senaste beslutet.

Att en talerätt eller rätt till ersättning eller inlösen med anledning av ett beslut som avses i första stycket har gått förlorad till följd av bestämmelserna i 15 kap. 4 § eller motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller kulturmiljölagen hindrar inte att hänsyn tas till beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:568

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)