Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:749

Utkom från trycket den 4 juli 2017
Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 57 § och rubriken närmast före 57 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

Undantag från 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725)

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en kommun sköta driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:749

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)