Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1032

Utkom från trycket den 21 november 2017
Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar;
utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

4 §

2) Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämpligt att ledningen dras fram och används och sökanden är lämplig att utöva verksamhet som avses med koncessionen.

2)

Senaste lydelse 2010:885.

Koncession får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Vid koncessionsprövning ska 2–4 kap. och 5 kap. 3 och 15 §§ miljöbalken tillämpas.

För verksamheter och åtgärder som ska prövas för en koncession ska

  1. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23–25 §§ har gjorts, om annat inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

  2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap. 2846 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och

  3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1032

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)